Feeds:
Innlegg
Kommentarer

OPPLEVELSESBASERT VERDISKAPING

Jeg klarte ikke la være. Jeg måtte bare skrive en bok til etter at den første var ferdig og hadde begynt å leve sitt eget liv. Den nye boka bygger på mer eller mindre det samme temaet som den første. Den har nesten den samme essayistiske formen med mange narrative innslag. Innholdet måtte imidlertid skrives på nytt. 🙂 Og tenkearbeidet var minst like krevende som første gang :-/ Men mye var likevel lettere nå. Litt mindre skummelt, jeg hadde jo klart dette før på et vis. Flere tidligere lesere trodde på meg og sa de ventet på den nye boka. Det var oppmuntrende. Forlaget (Cappelen Damm Akademisk) som kjente meg fra forrige runde, ga meg rask antakelse og stor frihet. Og som forfatterspire kjente jeg meg selv bedre enn sist. Det gjorde at jeg torde å tro på at målstreken var der framme et sted, selv uten masterstudiet som som mildt og vennlig pressmiddel. Dessuten ga medlemsskapet i NFF meg anledning til å søke stipend, noe jeg var så heldig å få. Stå på alle dere masterstudenter som driver med det samme! Klarte jeg det, klarer dere det.

BOK Opplevelsesbasert verdiskapingEr det noen som er interessert i boka, kan jeg si dette om den:

Når kundeopplevelsen blir den sentrale konkurransefaktoren, er det ikke nok å spørre hvilket problem vi kan løse for kundene. Vi må først og fremst spørre hvordan vi ønsker at kundene våre skal føle seg.

Som mennesker av i dag vil vi helst leve livet vårt slik at det gir mening og anledning til livsutfoldelse. Vi bruker tid og penger på varer, tjenester og opplevelser som gir oss følelsen av velvære, handlefrihet, personlig utvikling og sosialt samhold. Vi vil ha løsninger som fjerner unødvendig motstand i hverdagen og som helst redder kloden samtidig. Samtidig har det neppe vært kortere avstand mellom begeistret gisping og likegyldig gjesping i markedet for varer, tjenester og opplevelser enn i vår tid. Mens forbrukerne forventer stadig bedre kundeopplevelser fra både kommersielle aktører og fra samfunnets offentlige tjenesteytere, strever de våkne virksomhetene med å bli mer sømløse og dynamiske, mer kreative, inkluderende og involverende og mer orientert rundt viktige verdispørsmål i kundenes liv. Slik blir jakten på den optimale kundeopplevelsen også en ny og viktig driver i samfunnsutviklingen.

Opplevelsesøkonomien reiser spørsmål om identitet, mening og hva som betyr noe for det enkelte menneske over tid. Den bygger på tanken om varige verdier, om fortellinger som skal leve lenge etter en leveranse og ikke minst om den personlige endringen et menneske kan oppnå gjennom en meningsfull opplevelse. Å legge til rette for optimale kundeopplevelser, får dermed konsekvenser på alle nivåer i en virksomhet.

Opplevelsesbasert verdiskaping diskuterer hvordan og hvorfor kundeopplevelsen er i ferd med å bli samfunnets viktigste konkurransefaktor og hvordan ulike virksomheter kan finne sin plass i det nye konkurransebildet. Boka har et tydelig blikk på opplevelsesnæringen, men ser også til en rekke andre bransjer underveis.

Boka kan kjøpes i alle nettbokhandlere i landet. Eller dere kan bestille anmeldereksemplar hos Cappelen Damm.

Reklame

Boka Opplevelsesøkonomi. Kunsten å designe opplevelser

World Tourism Organization (UNWTO) har varslet en betydelig økning i internasjonal turisme de neste årene. Dersom norsk reiseliv nå ikke klarer å fornye seg i betydelig grad, er det liten grunn til å tro at vi vil få være med på festen.

Av Ann-Jorid Pedersen, rådgiver, Mimir AS

I motsetning til en rekke andre eksportnæringer, har norsk reiseliv endret seg relativt lite siden oppstarten i 1880-årene. For 130 år siden var de viktigste turistmarkedene Storbritannia, Sverige, Tyskland, Danmark og USA.

I 2012 er det de samme nasjonene som topper statistikken for utenlandsbesøk til landet vårt, sammen med Nederland og Frankrike.

Siden 1995 har den gjennomsnittelige veksten i alle utenlandske overnattinger i Norge vært på puslete 0,2% i året. For hotellene er bildet enda dystrere, der en marginal tilbakegang er et faktum. Dette har skjedd i en periode der den globale turismeveksten har vært betydelig og der turisme betegnes som en av verdens hurtigst voksende næringer.

Norsk reiseliv har vist en påtakelig svak vilje til å utvikle markedskonsepter som har kunnet tilføre den internasjonale turismearenaen noe reelt nytt. De siste årene har en del tilbud knyttet til vandring, fiske, sykling og padling blitt etablert i tråd med internasjonale etterspørselstrender, men ingen unike norske markedskonsepter er blitt lansert internasjonalt.

Det konkurranseutsatte norske reiselivsproduktet er fortsatt først og fremst tuftet på klassiske skiferier og rundreiser gjennom norsk natur, det være seg i bil og buss eller i cruiseskip og Hurtigrute. Dermed har vi heller ikke klart å posisjonere Norge som en unik destinasjon som er verdt den høye prisen vi som høykostland er nødt til å ta ut.

Norsk reiseliv har reelt sett bare trådt vannet i en femtenårsperiode med stor vekst og innovasjon i internasjonal turisme. Hva er så grunnen til at verdens vakreste og rikeste land ikke klarer å hevde seg i større grad i den internasjonale konkurransen? Og er det mulig å gjøre noe med den begredelige situasjonen?

Konkurransekraftens evolusjon

Betrakter vi den kommeriselle utviklingen i et litt videre tidsperspektiv, ser vi at konkurransefaktoren har endret karakter fra epoke til epoke, avhengig av hvilket foredlingsnivå produktene eller tjenestene har befunnet seg på.

For primærøkonomiens kunder var det viktigste at varene var lette å få tak i, og produsentens hovedoppgave ble derfor å sørge for god tilgjengelighet. Da vi fikk de videreforedlede varene etter den industrielle revolusjonen, ble kundene mer og mer kostnadsbevisste og konkurranse-faktoren dreide seg først og fremst om pris. Produsentene var dermed mest opptatt av å kontrollere prisnivået.

Da serviceøkonomien slo inn var kundenes krav i større grad basert på ønsket om kvalitet, og bedriftenes ansvar ble da særlig knyttet til servicei leveransen. I dag strekker ikke service lenger til som konkurransefaktor. Derfor blir også servicetjenester videreforedlet og kundetilpasset. Og det er nettopp i dette spranget vi trår inn i opplevelsesøkonomien.

Når servicetjenesten kundetilpasses og foredles, får vi en opplevelse. På dette trinnet i verdiskapingsstigen må alle de foregående konkurransefaktorene være på plass, det vil si tilgjengelighet, pris og service.

Men i tillegg får vi et nytt element å konkurrere på, noe som skal skille klinten fra hveten, og vinner fra taper. I opplevelsesøkonomien er autentisitet den sentrale konkurransefaktoren. Opplevelsen må oppfattes som autentisk av kjøperen, mens produsentens oppgave er å fremkalle de følelsene i gjesten som gjør at han eller hun oppfatter iscenesettelsen av tjenesten eller produktet som ekte, genuin, meningsfull og troverdig.

For å skape en autentisk og meningsfull opplevelse, må man i praksis åpne for en samskapende, aktiv deltakelse og et personlig engasjement fra kundens side. Det er særlig på dette punktet den servicebaserte og mer passive tjenesteproduksjonen i det tradisjonelle reiselivet kommer til kort.

En mulig vei framover for norsk reiseliv

Denne systemovergangen vi nå er inne i skaper åpenbart nye utfordringer for store deler av norsk reiseliv, men den kan også åpne for en lysere fremtid. En høyere foredlingsgrad og et gjennomgående opplevelsesfokus i tjenesteproduksjonen kan bidra til å snu de siste tiårenes negative utvikling.

Med Norges unike natur- og kulturbaserte ressursgrunnlag har vi gode muligheter til å lykkes med å produsere opplevelser i verdensklasse og tiltrekke oss kjøpesterke utenlandske turister. Dermed finnes det trolig en vei fram for norsk reiselivs konkurransekraft.

Kursendringen krever imidlertid en annen type kunnskap og en høyere innovasjonsgrad enn den vi kjenner fra den tradisjonelle turismeproduksjonen. Det er all grunn til å tro at Norge vil være et høykostland også i fremtiden. Samtidig vil den konkurranseutsatte delen av reiselivssektoren etter alle solemerker fortsette å være lavproduktiv, sesongbasert og arbeidsintensiv, slik trenden er også globalt.

Det overordnede spørsmålet blir dermed hvordan en fragmentert og kapitalsvak bransje skal klare å transformere seg fra en distriktspolitisk orientert råvarenæring til en moderne og lønnsom eksportnæring. Den norske oppdrettsnæringen har allerede vist at en slik transformasjon er mulig. Nå er det på høy tid at reiselivet gjør samme reise.

Opplevelsesdesign som motor

For å oppsummere kan vi si at den framvoksende opplevelsesøkonomien betegner et økonomisk system der opplevelser danner grunnlag for verdiskaping og innovasjon fordi de har fått en økonomisk og kulturell verdi i seg selv for forbrukerne. Opplevelser styrker følelsen av å leve frie og meningsfulle liv, og det ser ut til å få en stadig høyere verdi for mennesker i vår tid og i vår del av verden.

I boka Opplevelsesøkonomi. Kunsten å designe opplevelser (Cappelen Damm Akademisk 2012) beskriver jeg denne nye økonomiske virkeligheten gjennom en syntese av teorier hentet fra flere ulike fag, da særlig økonomi, sosiologi og psykologi.

Det praktiske og reelle faget som ligger bak opplevelsesøkonomien som system, er imidlertid opplevelsesdesign (experience design), en sidegren av faget tjenestedesign (service design). Opplevelsesdesign handler om hvordan man kan utvikle og sette sammen kommersielle opplevelser slik at de blir mest mulig verdifulle for brukerne og mest mulig lønnsomme for produsenten. Dette er et fag reiselivsaktørene må lære seg for å lykkes i dagens og ikke minst morgendagens konkurransesituasjon.

I et økonomisk perspektiv kan opplevelser forstås som et verdinivå som beveger seg på tvers av reiselivets fire virksomhetsområder; transport, overnatting, servering og aktiviteter. Opplevelsesperspektivet kan gjennomsyre produkter og tjenester innen alle sektorer, men det kan også være mer eller mindre fraværende.

Opplevelsesgraden vil på den ene siden være avhengig av tilbyderens intensjoner, ambisjoner og leveringsevne, og på den andre siden av gjestens motivasjon for å enten medvirke aktivt i en opplevelse eller for å konsumere en mindre krevende servicetjeneste.

Den store og interessante forskjellen mellom de to systemene er at betalingsviljen for meningsfulle opplevelser er betydelig høyere enn for servicetjenester. Det er da også først og fremst derfor veien framover for norsk reiseliv går gjennom opplevelsesøkonomien.

Opplevelsesøkonomi_salgsark

Så var utrolig nok de fire modulene over. Er det nå vi skal sette alt vi har lært ut i live?  Jeg sier med gamle, gode Confucius: 

«By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.»

Vi sees til muntlig eksamen og masterseminar!

Noen som lurer på hvordan man kan ta en mastergrad kjappere enn kvikt? Her er en mulighet som tilbys på høgskolen i Vestfold. Filmen laget vi på andre samling til dokumentarmodulen på masterstudiet for faglitterær skriving og formidling i mars 2011. Enjoy! http://student.hive.no/studenttest2/video/flsgruppe1.wmv 🙂

Vi har omsider sett hvorfor sentrale politikere er så begeistret for VM på hjemmebane. Det er selvsagt perfekt med en folkefest som kan oveskygge pinlige budskap og uheldige handlinger. Gassrensinga på Mongstad er et åpenbart eksempel, et luftslott som nå blir revet i skyggen av gullrushet i skiløypene. Men hva med skipet Godafoss som tydeligvis har fått tillatelse fra sentralt hold til å kjøre fra Fredrikstad til Gøteborg med lekk oljetank? Tonnevis av olje har på nytt rent ut i den maritime nasjonalparken, smurt ned massevis av nye sjøfugl og havna i fjæresteinene langs svenskekysten? I mellomtiden ligger svenskenes oljeredningsutstyr på Hvaler, slik at de kan gjøre svært lite for å redde egne svaberg. Er det en bevisst handling utført i nattens mulm og mørke med velsignelse fra miljøvernministeren mens Holmenkollenbruset bedøver det norske og svenske folk? En sak til: det endelige monstermastvedtaket for Hardanger kom også denne uka, godt plassert i ly av medias Northug- og Bjørgendyrkelse. Hva mangler nå, tro? Kan vi gjette på en pressemelding rett før femmila som forteller at Statoil skal investere enda mer i Libya? Man får inte vara dum! Men Pølse-Hansen ble avslørt til tross for VM. Foredrag på Frps konferanse? Fysj, det var sannelig verdt et hovedoppslag i dagsrevyen….

Den 12/1 hadde Jan E. Hansen enda en av sine underlige kommentarer fra Italia på trykk i Aftenposten. Denne gangen skinner det tydelig gjennom hvordan Hansen har latt seg forføre av sin egen rosa drøm om det deilige Italia og livet i den lille landsbyen han besøker.  Setningene han lar velte utover papiret er som lånt fra en reisebeskrivelse om de ”sunne innfødte ved middelhavet” på 1800-tallet. Jeg siterer:
”(..) Men bygdene er urbanisert allerede for hundrevis av år siden. Bøndene bor i landsbyene. Deres barn vokser opp, den dag i dag, i et perfekt samspill mellom natur og kultur, mellom fortid og nåtid. De sparker ball mot kirkeveggen, savner ikke et offentlig godkjent lekeapparat, og spiser lokale matvarer, hver dag. Deres foreldre lever av å handle med hverandre, betjene hverandre, ikke av å være kunder eller å ha aksjer i internasjonale kjøpekjeder. Derfor merkes finanskrisen nesten ikke. (..)”
Det er knapt så man tror hva man leser. Slike romantiserte beskrivelser hører jo ikke en gang hjemme i en seriøs reisebrosjyre i 2011, men Aftenposten trykker dem altså! Italia er et land i dyp krise med svært høy arbeidsledighet blant unge, store korrupsjonsproblemer, sviktende politiske rettigheter og stadig mindre å leve av for folk flest, for å nevne noen av landets mange, alvorlige problemer. Jeg gad vite om noen italiener ville kjenne seg igjen i Hansens beskrivelse av livet i landsbyene i Lazio, som etter hans utsagn altså knapt merker finanskrisen.
Det er forståelig at kommentator Jan E. Hansen ønsker å leve ut drømmen om å være en skrivende livsbejaer ved Middelhavet, hvem gjør vel ikke det..? Men redaksjonen i Aftenposten burde innse at deres spalter ikke er stedet for å presentere tungt parfymerte reisebeskrivelser som dagsaktuelle sannheter om Italia. Til det er landets situasjon alt for alvorlig.

Få gleder er så store som å sitte midt i et endeløst, snødekt polarlandskap i solskinn. Når tundraen ligger kritthvit uten spor etter andre mennesker, og himmelen er så høy at den inviterer til store, frie tanker, da trenger man egentlig ikke mer. De første dagene av januar er også litt sånn. Blanke, hvite og ubetrådte, fulle av løfter og muligheter, egnet til å stake ut nye løyper i livet. Godt nytt 2011, det er til for å brukes til fulle!

Det er så mange fine budskap folk velger å spre til sine medmennesker i disse juletider. Mange påstår at jula handler om et lite barn som Jens Stoltenberg trodde ble født i Jerusalem. Andre insisterer på at det er den gamle vikingetradisjonen jolblot som ligger til grunn for hele oppstyret, mens handelsstanden hevder hardnakket at alt dreier seg om gaver og pynt. Selv mener jeg at  jula handler en god del om Roald Amundsen, i hvert fall mye mer enn folk flest er klar over. Det er nemlig i stor grad hans fortjeneste at julenissen kjører verden rundt med reinsdyr foran sleden, og det er slett ingen dårlig Norgesreklame. Det hadde seg altså slik at en gang for lenge, lenge siden i USA, raste det en heftig debatt om mr Santa himself brukte elg eller reinsdyr til å trekke sleden sin over himmelen. To konkurrerende show reiste rundt i Nord-Amerika og underholdt barn og voksne på handelsstandens regning. Det ene showet brukte en elg, mens det andre, som var ledet av en norskamerikaner, brukte ekte reinsdyr hentet fra sameland i Norge. Han hadde til og med noen ekte samer på lur for å stæsje opp det hele. En dag utviklet denne disputten seg til et skikkelig bikkjeslagsmål der det sto om store penger og enda større prestisje for de involverte. Begge aktørene hadde nemlig intetanende lagt sitt show til samme by på samme dag. Det var da den smarte norskamerikaneren med reinsdyrene ba selveste Roald Amundsen, som tilfeldigvis var på turnè i Amerika, om hjelp. Og Amundsen kom. Og Amundsen fortalte, varmt og engasjert med sitt vinnende vesen, om hvordan nissen selvsagt kjører reinsdyr over himmelen, og slett ikke elg. Ingen kunne da motsi en skinnende polarhelt som hadde vært i polområdene flere ganger og sikkert sett det hele med egne øyne. Derfor ble det slik Roald Amundsen sa at det var. Dermed måtte nisse med elgen tusle slukøret hjem, mens Amundsen og Rudolf ble hyllet av folket. Og siden snappet Coca Cola opp konseptet, skapte svart julebrus og spredte det glade budskap til alle verdens land. Nei, hva hadde vel nissen vært uten reinsdyra? Og hva hadde vel jula vært uten Roald Amundsen? Å fly med elger? nei, vet du hva… Riktig god polarjul til dere alle!

Eksamensrunde nr 3 på masterstudiet er over, kun én modul gjenstår. Her går det unna og da gjelder det vel å smi mens jernet er varmt. I dag hoppet jeg  derfor i det sure eplet og bet i gresset mens de varme hvetbrødene forsvant i sola. Det betyr at jeg sendte testmanus og prosjektbeskrivelse til løvens hule, til et utvalgt forlag. Jeg synes jeg er modig….. Iiik, puh.